Algemeen

Bestuur

Het bestuur (vroeger: Raad van Bestuur)

Verkozen door de algemene vergadering, functies verkozen op vergadering raad van bestuur die minstens 2 keer per jaar samenkomt. De raad van bestuur houdt toezicht over de financiële werking van de gilde.

Dagelijks Bestuur

Het dagelijkse bestuur staat in voor de dagelijkse werking van de gilde. Zij wordt eveneens verkozen op de algemene vergadering en de functies worden verkozen op een bestuursvergadering. Het bestuur vergaderd maandelijks de tweede zaterdag.

De raad van bestuur en het dagelijkse bestuur zijn dezeflde personen die ook dezelfde functies uitoefenen in beide besturen.

Voorzitter Pascal Vos
Ondervoorzitter Pascal Peremans
Secretaris Patrick Peremans
Penningmeester Ronny Vanden Eynde
Leden Julien Meyen
Marcel Meyen

Leden

Lid worden

In principe kan iedereen lid worden van onze gilde, de voorkeur wordt wel gegeven aan personen uit het gehucht Geenhout. Er zijn wel enkele voorwaarden om lid te worden. Men moet van onberispelijk gedrag zijn (uittreksel uit het strafregister). Men moet schutter worden of aktief deelnemen aan onze werking. Het bestuur beslist of een lid wordt aangenomen.

Schieten

Men mag enkel schieten indien men in het bezit is van een definitieve of voorlopige SportSchuttersLicentie (SSL). De mogelijkheid bestaat om éénmaal per jaar te schieten in een erkende schietstand via een dagkaart. Deze wordt ingevuld en ondertekent door de schutter en de uitbater van de schietstand.

SportSchuttersLicentie

Vanaf 16 jaar kan men sportschutter worden. Je moet wel beschikken over een sportschutterslicentie.

Er zijn 3 sportschuttersbonden: Fros, VlaS en VSK.
Onze gilde is aangesloten bij VlaS.

Een beginnend schutter (minimum 16 jaar) moet lid zijn van de gilde en lid worden van de sportbond waar de vereniging is aangesloten. Via de gilde en de verbondsverantwoordelijke wordt een aanvraag formulier voor "Voorlopige Sportschutterslicentie" (VlaS SSL1) ingediend bij de sportbond. dit foemulier moet vergezeld zijn van: een uittreksel van het strafregister volgens art. 596.1 SV met de vermelding "voor sportschutterslicentie". Dit uittreksel mag geen inbreuken bevatten die strijdig zijn met de wapenwet. Eveneens moet een attest van een dokter bijgevoegd worden die verklaart dat je bekwaam bent om een wapen te hanteren (VlaS SSL3). En een copy van identiteitskaart. Je bekomt vervolgens een Voorlopige SSL van de verbondsverantwoordelijke en een schuttersboekje waarin uw schietbeurten genoteerd worden.

Na 12 schietbeurten, gespreid over 2 trimesters, en binnen de 11 maanden dien je een theoretisch examen af te leggen en een praktische proef hanteren van het wapen. Indien je in beide proeven geslaagd bent kan je een aanvraag indienen voor een definitieve SSL. Deze aanvraag (VlaS SSL2) moet vergezeld zijn van: copy identiteitskaart doktersattest (VlaS SSL3) attest uit het strafregister volgens art.596.1 sv met vermelding "voor sportschutterslicentie". copy schuttersboekje met minimum 12 schietbeurten gespreidt over 2 trimesters. pasfoto attest slagen theoretisch examen attest slagen praktische proef Je bekomt dan een definitieve SSL, deze is 5 jaar geldig maar moet jaarlijks verlengd worden via de gilde en de verbondsverantwoordelijke..

De jaarlijkse verlenging gebeurt via formulier VlaS SSL10 vergezeld van: copy schuttersboekje met minimum 12 schietbeurten gespreidt over 2 trimesters. een uittreksel van het strafregister volgens art. 596.1 SV met de vermelding "voor sportschutterslicentie". Dit uittreksel mag geen inbreuken bevatten die strijdig zijn met de wapenwet Na kontrole en goedkeuring van VlaS bekom je een valideringssticker die op je vergunning geplakt moet worden.

Na 5 jaar dien je een hernieuwing aan te vragen. Dit gebeurt via formulier VlaS SSL9. Volgende documenten dienen toegevoegd te worden: copy identiteitskaart doktersattest (VlaS SSL3) attest uit het strafregister volgens art.596.1 sv met vermelding "voor sportschutterslicentie". copy schuttersboekje met minimum 12 schietbeurten gespreidt over 2 trimesters. pasfoto copy SSL Vervolgens bekom je een nieuwe SSL tegen inleveren van de oude SSL.

Verhuur zaal

Verantwoordelijke

Pascal Vos - 011 42 21 84

Algemeen

De zaal wordt niet verhuurd voor een bal, een fuif, of concerten. Het bestuur beslist of een verhuur van de zaal kan doorgaan.

Leden

Elk lid kan de zaal huren aan verminderde prijzen voor bepaalde activiteiten mits hij aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Niet leden

Ook privé personen die geen lid van onze gilde zijn kunnen de zaal huren. Prijzen van zaal en drank zijn vooraf in te kijken. Bij aanvraag van de zaal wordt een overeenkomst opgemaakt en wordt er €25,00 gevraagd als voorschot.

Verenigingen

Verenigingen van Geenhout met een sociaal doel kunnen aan speciale tarieven de zaal huren. Afspraken worden via het bestuur geregeld.